Hos Bois

Rusta och matcha hos bois

Innehållsförteckning

4.1 Innehåll

Målet är att deltagaren med leverantörens stöd ska komma till arbete eller reguljär utbildning på
kortast möjliga tid och på så sätt lösa sin arbetslöshetssituation, se även 1.1.3 Mål.

Målet är att deltagaren med leverantörens stöd ska komma till arbete eller reguljär utbildning på
kortast möjliga tid och på så sätt lösa sin arbetslöshetssituation, se även 1.1.3 Mål.
Övergripande ansvar
Leverantören ska utforma och anpassa det stöd som tillhandahålls i tjänsten efter varje deltagares
individuella förutsättningar och behov, för att deltagaren ska uppnå målet med tjänsten.
Leverantören ska aktivt samarbeta med arbetsgivare för att fånga upp kompetenskrav och
rekryteringsbehov och utifrån dessa stödja deltagare mot målet i tjänsten.
Leverantören ska ha kännedom om vuxenutbildningens aktörer och aktuellt utbildningsutbud för att
aktivt vägleda och stödja deltagare som har behov av utbildning för att nå varaktig etablering på
arbetsmarknaden.

Leverantören ska planera och, inom de ramar som ges av Arbetsförmedlingen, tillhandahålla det
stöd och de aktiviteter som deltagarna behöver för att nå målet med tjänsten. Obligatoriskt stöd samt
valbara aktiviteter som tillåts i tjänsten beskrivs i avsnitt 4.1.1 Obligatoriskt stöd samt 4.1.2 Valbara
aktiviteter.
Leverantören ska genom de aktiviteter som planeras och tillhandahålls stödja deltagaren att aktivt
söka lämpliga arbeten och/eller utbildning samt komma i kontakt med relevanta arbetsgivare. Detta
stöd ska utgå från de krav och den planering avseende arbetssökandes inriktning som
Arbetsförmedlingen redovisar i den arbetssökandes handlingsplan, förutsatt att leverantören har
tillgång till deltagarens handlingsplan.
Leverantören ska informera Arbetsförmedlingen om leverantören identifierat att en deltagares
möjligheter att nå målet i tjänsten ökar om denne parallellt tar del av en annan
Sida 1/17
arbetsmarknadspolitisk insats, till exempel de arbetsmarknadspolitiska programmen praktik eller
validering, under tiden i tjänsten. Leverantören ska också informera Arbetsförmedlingen om det
framkommer att en deltagare, för att tillgodogöra sig tjänsten, har behov av exempelvis hjälpmedel
för personer med funktionsnedsättning eller annat stöd. Andra arbetsmarknadspolitiska insatser och
stöd tillhandahålls inte av leverantören i tjänsten.
Om deltagaren, parallellt med den tid som tjänsten pågår, deltar i andra arbetsmarknadspolitiska
insatser ska leverantören fortsätta tillhandahållet stödet inom tjänsten på den del som
förmedlingsinsatsen fortsatt pågår. Leverantören ska, för att stödja deltagaren, samarbeta med
Arbetsförmedlingen i dessa frågor. Det är Arbetsförmedlingen som ansvarar för bedömningen och
beslutar om möjligheten till andra arbetsmarknadspolitiska program och insatser.
Leverantören ska informera Arbetsförmedlingen om leverantören uppmärksammar att en deltagare
inte kan tillgodogöra sig stöd och aktiviteter i tjänsten utan har behov av annan insats. Det är
Arbetsförmedlingen som bedömer och beslutar om den arbetssökande ska kvarstå i tjänsten eller
övergå till annan insats

Tid i tjänsten för en (1) deltagare är som längst tolv (12) månader.
Om Arbetsförmedlingen bedömer att en deltagare behöver ytterligare tid kan tjänsten bli aktuell på
nytt.

Om Arbetsförmedlingen bedömer att det är arbetsmarknadspolitiskt motiverat kan deltagaren delta i
andra arbetsmarknadspolitiska insatser parallellt med tjänsten.
I de fall leverantören identifierar att deltagarens möjligheter att nå tjänstens mål ökar om denne tar
del av en annan arbetsmarknadspolitisk insats, ska leverantören informera Arbetsförmedlingen om
detta.
Arbetsförmedlingen ansvarar för att pröva deltagarens behov, avgöra om det är
arbetsmarknadspolitiskt motiverat för deltagaren att delta i en insats som löper parallellt med tjänsten
eller helt övergå till annan insats. Vilka insatser som Arbetsförmedlingen bedömer är motiverade kan
variera mellan deltagare och över tid, till exempel utifrån förändringar i Arbetsförmedlingens uppdrag
och styrning samt arbetsmarknadens funktionssätt.
Vid behov av andra insatser behöver leverantören ta hänsyn till Arbetsförmedlingens
handläggningstid. När det gäller arbetsplatsförlagda insatser behöver Arbetsförmedlingen minst tio
(10) arbetsdagar för att genomföra de kontroller som myndigheten är skyldig att göra inför en
anvisning och meddela beslut i ärendet.

4.1.1 Obligatoriskt stöd

Handledaren ska på startdagen av tjänsten påbörja kartläggning av deltagarens individuella
förutsättningar och behov, för att tillsammans med deltagaren identifiera lämplig väg mot arbete och
utbildning. Kartläggning kan utföras under hela tjänstens gång.
Kompetenskrav för kartläggning av deltagarens förutsättningar: Handledarkompetens enligt 4.5.2
Handledare.

För varje deltagare ska leverantören upprätta ett individuellt schema som visar vilka aktiviteter
deltagaren ska utföra eller medverka i för att nå målet i tjänsten.
Schemat ska bestå av obligatoriska samt ha valbara aktiviteter. Det individuella schemat ska
motsvara aktiviteter för den omfattning som Arbetsförmedlingen har bedömt att deltagaren ska delta i
tjänsten.
Af-2022/0085 8757 Rusta och matcha 2 Publicerad 2023-01-17 13:54
Sida 2/17
Det individuella schemat ska utarbetas tillsammans med deltagaren. Det ska regelbundet följas upp
och vid behov uppdateras för att säkerställa att det stöd som erbjuds och de aktiviteter som
genomförs vid varje given tidpunkt är relevanta.
Leverantören ska med utgångspunkt i det individuella schemat aktivt följa upp aktiviteter som
deltagaren utfört och medverkat i. I detta ingår att följa upp och säkerställa att aktiviteterna
genomförts enligt plan och att bedöma om förväntat syfte med aktiviteten är uppnått.
Krav på dokumentation gällande det individuella schemat anges i avsnitt 4.4 Krav på dokumentation
och uppföljning.
Kompetenskrav för upprättande av individuellt schema: Handledarkompetens enligt 4.5.2
Handledare.

Leverantören ska genomföra ett enskilt, individuellt möte med varje deltagare minst en gång per
fjorton (14) kalenderdagar. Individuella mötet ska genomföras av en handledare.
Det individuella mötet ska syfta till att ge stöd till den enskilde för att hitta lediga arbeten att söka och
för att komma i kontakt med relevanta arbetsgivare.
Genomförandet skiljer sig åt beroende på vilken nivå deltagaren befinner sig i.

Oavsett nivå (A, B eller C) gäller nedan krav för det individuella mötet:
• Det första individuella mötet med deltagaren ska genomföras som ett fysiskt möte.
Efterföljande individuella möten ska minst en gång var fjärde vecka genomföras som ett fysiskt
möte.

För individuella möten som genomförs på distans, se avsnitt 4.2 Möjlighet att leverera delar av
tjänsten på distans.

Om en deltagare deltar i en parallell insats, exempelvis arbetspraktik, fortsätter leverantören
med individuella möten enligt ovan.

Leverantören ska för varje deltagare planera och tillhandahålla aktiviteter av varierande karaktär
samt att
de första sex (6) månaderna ska leverantören för varje deltagare planera och tillhandahålla
aktiviteter vid minst ett (1) tillfälle en gång i veckan, minst en (1) timme per vecka

efterföljande sex (6) månader ska leverantören för varje deltagare planera och tillhandahålla
aktiviteter vid minst ett (1) tillfälle en gång i veckan, minst två (2) timmar per vecka.

• Aktiviteternas innehåll ska bestå av de tillåtna aktiviteterna enligt 4.1.2.2 Tillåtna aktiviteter.
• Mötet kan ske både i grupp och- eller individuellt.
• Samtliga möten ska utgå från samtliga deltagares individuella förutsättningar och behov.
• Det ska finnas möjlighet för deltagaren till direkt dialog med leverantörens personal.
Det är inte tillåtet att endast tillhandahålla aktiviteter i form av till exempel förinspelade
föreläsningar, utan användning av sådana behöver kompletteras med möjlighet till fördjupning
genom dialog.

Minst hälften (varannan gång) av de möten som anordnas ska vara fysiska möten med
deltagarna, resterande möten kan ske via distans.

Deltagarens aktiviteter i tjänsten får inte enbart utgöras av aktiviteter som deltagaren genomför på
egen hand.
Leverantören ska tillse att deltagaren utvecklas mot målet i tjänsten, varför det kontinuerligt ska ske
en utveckling av det stöd och de aktiviteter som leverantören tillhandahåller. Vid en ny
placeringsperiod ska en uppdaterad gemensam planering upprättas och skickas in.

Den nya
gemensamma planeringen ska inkomma inom fem (5) arbetsdagar från startdatum av den nya
placeringsperioden

4.1.2 Det arbetsmarknadspolitiska regelverket

Det stöd och de aktiviteter som leverantören tillhandahåller i tjänsten ska vara förenliga med det
arbetsmarknadspolitiska regelverket som helhet samt med de krav som följer av det
arbetsmarknadspolitiska program som deltagaren deltar i. Deltagarna kommer att ingå i det
arbetsmarknadspolitiska programmet förmedlingsinsatser som regleras i förordning (2022:812) om
förmedlingsinsatser. Leverantören har en skyldighet att känna till och följa denna förordning som
även finns som en bilaga.
Deltagarna kan också tillhöra något av programmen jobb- och utvecklingsgarantin som regleras i
förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin, etableringsinsatser för vissa nyanlända som
regleras i förordning (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända eller jobbgaranti för
ungdomar som regleras i förordning (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar.
Det är viktigt att leverantören är medveten om de krav som medföljer en enskild deltagare i tjänsten
och att stödet i tjänsten anpassas utifrån dessa. Som exempel måste arbetssökande i programmet
etableringsinsatser för vissa nyanlända som regleras i förordningen (2017:820) om
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ofta delta i svenska för invandrare (sfi) och
samhällsorientering.
Leverantören kommer i samband med deltagarens placering i tjänsten få tillgång till den information
om deltagaren som leverantören är i behov av för att fullfölja sitt åtagande.

4.1.2.1 Tillägg av nya aktiviteter

Om leverantören önskar tillhandahålla en aktivitet som inte ryms inom förteckningen över tillåtna
aktiviteter i 4.1.2.2 Tillåtna aktiviteter, kan denne skicka en beskrivning av aktiviteten till
Arbetsförmedlingens Inköpsavdelning. Arbetsförmedlingen kan godkänna den föreslagna aktiviteten
om den bedöms kunna öka deltagares möjligheter att nå tjänstens mål och är förenlig med de
arbetsmarknadspolitiska regelverken. Tillägg av nya aktiviteter meddelas samtliga leverantörer.

4.1.2.2 Tillåtna aktiviteter

Det står leverantören fritt att tillsammans med deltagaren utforma stödet och välja vilka aktiviteter
deltagaren ska utföra eller medverka i för att på kortast möjliga tid nå målet i tjänsten, så länge
stödet och aktiviteterna är förenliga med det arbetsmarknadspolitiska regelverket.
Om deltagaren så önskar och leverantören anser det lämpligt, så kan aktiviteter som sker utöver de
Af-2022/0085 8757 Rusta och matcha 2 Publicerad 2023-01-17 13:54
Sida 4/17
krav som anges enligt 4.1.1 Obligatoriskt stöd utföras självständigt på egen hand, på valfri plats.
Leverantören behöver ha personal tillgänglig för att ge stöd, även för de som gör uppgifterna på valfri
plats. Det självständiga arbetet ska kopplas till antingen de individuella samtalen eller diskussioner
som förts i grupp. Det självständiga arbetet som deltagaren utför ska rymmas inom de tillåtna
aktiviteterna och ska noteras i det individuella schemat.
– Leverantören avgör vilka delar av de valbara aktiviteter som helt eller delvis kan utföras
tillsammans med leverantör eller som självständigt arbete.
– Leverantören avgör lämpligt självständigt arbete för varje deltagare.
För att säkerställa att aktiviteterna är förenliga med det arbetsmarknadspolitiska regelverket ska de
aktiviteter som planeras och tillhandahålls rymmas inom den förteckning över tillåtna aktiviteter som
anges nedan.

För de personer som har behov av att öka motivationen för att kunna ta sig ut på
arbetsmarknaden är det lämpligt att leverantören tillhandahåller motiverande samtal med
deltagaren. Samtalen bör syfta till att deltagaren ska förstå och bearbeta orsakerna till att
personen tidigare har haft svårt att erhålla ett arbete. Samtalen ska inte innehålla
utredningsinsatser, medicinsk eller arbetslivsinriktad rehabilitering eller terapeutiskt stöd
eftersom det för dessa aktiviteter krävs specialistkompetens.

Kompetenskrav: Handledarkompetens enligt 4.5.2 Handledare.

Med vägledning mot arbete eller utbildning avses individuellt inriktat stöd som bidrar till ökad
självkännedom och förmåga att medvetet ta ställning till möjlig yrkesverksamhet och utbildning.
Vägledningen ska aktivt motverka sådana begränsningar av val av yrkesverksamhet och
utbildning som grundar sig på föreställningar om kön och på social eller kulturell bakgrund.
Kompetenskrav: Handledarkompetens enligt 4.5.2 Handledare, alternativt examinerad studieoch yrkesvägledare.

Aktiviteten syftar till att ge deltagaren stöd i att hitta och söka jobb, utforma
ansökningshandlingar, träning inför intervjuer och arbetsgivarkontakter, uppföljning av sökta
jobb samt stöd i att söka utbildning.
Kompetenskrav: Handledarkompetens enligt 4.5.2 Handledare, alternativt examinerad studieoch yrkesvägledare.

Aktiviteten syftar till att ge information om arbetsmarknaden och arbetslivet. Det kan bestå av
orientering inom olika yrkesområden, information om utbildning och dess betydelse för
etablering på arbetsmarknaden.
Kompetenskrav: Arbetsförmedlingen överlåter till leverantören att avgöra kompetensprofil

Leverantören har möjlighet att anordna studiebesök, arbetsplatsbesök, presentation av
deltagare för arbetsgivare, rekryteringsevents eller mentorskap.
Kompetenskrav: Arbetsförmedlingen överlåter till leverantören att avgöra kompetensprofil.

Kan tillhandahållas i form av seminarier eller föreläsningar gällande exempelvis kost, sömn och
motion. Åtgärderna får inte utföras som fysisk aktivitet.
Kompetenskrav: Arbetsförmedlingen överlåter till leverantören att avgöra kompetensprofil.

Till exempel stöd för att stärka individens förmåga att hantera digitala verktyg för att öka
förutsättningen för arbete eller utbildning. Utbildningen får inte utföras av annan anordnare än
leverantören.
Kompetenskrav: Arbetsförmedlingen överlåter till leverantören att avgöra kompetensprofil.

För de deltagare som har låga kunskaper i svenska kan leverantören anordna språkträning
under en begränsad del av tjänsten. Insatsen kan endast utgöra 20 % av tiden i
tjänsten. Observera att rusta och matcha 2 framförallt syftar till att deltagare ska matchas ut mot
arbete. Språkträningen ska därför utgöra en mindre del av tjänsten. Aktiviteten kan anordnas
individuellt eller i grupp.
Kompetenskrav: Arbetsförmedlingen överlåter till leverantören att avgöra kompetensprofil.

4.1.2.3 Otillåtna aktiviteter

Tjänsten får inte innehålla aktiviteter såsom medicinsk rehabilitering, arbetslivsinriktad
rehabilitering, terapeutiskt stöd eller utredning av arbetsförmåga eller funktionsnedsättning.


• Tjänsten är inte avsedd för deltagare som är i behov av stöd inför start av eget företag.

• Stöd och aktiviteter i tjänsten ska vara religiöst och politiskt obundna.


Om leverantören är osäker på om en aktivitet är tillåten inom ramen för tjänsten ska
Arbetsförmedlingens Inköpsavdelning kontaktas för konsultation innan aktiviteten genomförs.
Arbetsförmedlingen förbehåller sig rätten att avgöra om en genomförd aktivitet ligger inom ramen för
tillåtna aktiviteter enligt avsnitt 4.1.2.2 Tillåtna aktiviteter

4.1.3 Jämställdhet

Leverantören ska arbeta aktivt för att kvinnor och män får likvärdig tillgång till stöd. Det stöd som
leverantören ger ska ge alla deltagare ökade insikter om vägar till utbildning och arbete så att
deltagarens val inte begränsas av kön, funktionsnedsättning, social eller kulturell bakgrund. På lång
sikt ska stödet bidra till kompetensförsörjning och förbättrad matchning på arbetsmarknaden samt
motverka en könsuppdelad arbetsmarknad. En förutsättning för detta är att leverantören kontinuerligt
följer upp, analyserar och bedömer hur stöd och aktiviteter fördelas mellan män och
kvinnor. Leverantörer ska årligen kunna redovisa sitt interna arbete med jämställdhet- och
diskriminering.
Arbetsförmedlingen kan komma att tillhandahålla webbaserade utbildningsinslag både för
leverantörer och deltagare.

4.1.4 Våld i nära relationer

Arbetsförmedlingen har i uppdrag från regeringen att verka för ökad upptäckt av våld. Att ha
kunskaper om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck är viktigt för att kunna ge
våldsutsatta ett bra bemötande. Arbetsförmedlingen tillhandahåller en webbkurs inom området som
riktar sig till anställda hos leverantörer inom arbetsmarknadstjänster som i sitt uppdrag möter
arbetssökande.
Webbkursen syftar till att ge leverantörens anställda information om
• våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck och dess konsekvenser på hälsan
• hur man kan samtala om våld
• vart de kan hänvisa deltagaren för hjälp, stöd och skydd.
Samtlig personal som har kontakt med deltagare inom tjänsten, ska genomföra webbkurs Ökad
Af-2022/0085 8757 Rusta och matcha 2 Publicerad 2023-01-17 13:54
Sida 6/17
upptäckt av våld – en webbkurs för leverantörer, som tar ca 60 min att genomföra. Kursen nås via
denna länk.
För personal som tillkommer i tjänsten under avtalstiden, ska leverantören tillse att dessa har
genomgått webbutbildningen enligt ovan. Leverantören svarar för att kraven uppfylls av eventuella
underleverantörer som anlitas för utförande av tjänsten.
Kursintyg erhålles efter genomförd webbutbildning och ska kunna uppvisas på Arbetsförmedlingens
begäran.
Webbutbildningen ska ha varit genomförd innan personalen är i kontakt med deltagarna.
Arbetsförmedlingen tillhandhåller även ett användarstöd för leverantörer för ökad upptäckt av våld.

4.2 Möjlighet att leverera delar av tjänsten på distans

Leverantören har möjlighet att leverera delar av tjänsten på distans. Se dock krav om fysiska möten
under punkt 4.1.1 Obligatoriskt stöd.
Leverans på distans ska ske i överenskommelse med varje enskild deltagare. Det är leverantören
som ansvarar för att bedöma lämpligheten i att delta på distans, utifrån varje deltagares
förutsättningar för att nå målet med tjänsten.
Leverantören har en skyldighet att tillhandahålla en lokal för att erbjuda fysiskt deltagande i tjänsten,
se avsnitt 4.8.2 Lokaler.
Arbetsförmedlingen tillhandahåller en säker plattform för individuella digitala videomöten som kan
genomföras på dator, smartphone och surfplatta. Leverantören ska använda sig av den plattformen
när individuella möten via distanslösning tillämpas i tjänsten.
Leverantören kan använda egna distanslösningar vid exempelvis föreläsningar och
diskussionsseminarier.
Leverantören ansvarar för att samtliga digitala möten med deltagare sker i miljöer som innebär att
deltagarens integritet beaktas och som möjliggör deltagarens utveckling mot målet i tjänsten.
Deltagare som väljer att ta del av stöd på distans ska inte behöva vända sig till andra verksamheter,
till exempel medborgarkontor, bibliotek och dylikt, för att kunna tillgodogöra sig det stöd och de
aktiviteter som levereras på distans. Oavsett om deltagaren är på plats i leverantörens lokal eller på
distans gäller samma krav på avvikelserapportering.

4.3 Val av leverantör

När avtal har tecknats publicerar Arbetsförmedlingen information om leverantören på sin hemsida.
Informationen ska leverantören själv registrera i Arbetsförmedlingens elektroniska systemstöd enligt
avsnitt 2.6 Uppgifter inför avtalstecknande.
Arbetssökande som Arbetsförmedlingen bedömt ska delta i tjänsten kan själva välja leverantör med
hjälp av Arbetsförmedlingens webbaserade sökfunktion på hemsidan. Valet sker mellan de
leverantörer Arbetsförmedlingen tecknat avtal med och utifrån vald leverantörs eventuella
kapacitetstak. Arbetsförmedlingen kan vara behjälplig med att ta fram information inför valet genom
att hjälpa till med sökningen och förklara den skriftliga informationen.
När en deltagare valt en leverantör med tillgänglig plats och Arbetsförmedlingen placerat deltagaren i
tjänsten hos leverantören, skickas ett placeringsmeddelande om deltagaren till leverantören i
Arbetsförmedlingens systemstöd för tjänsten. Om leverantören har flera leveransadresser i
leveransområdet kommer meddelandet att innehålla besked om vilken leveransadress som är aktuell
i det enskilda fallet.
Ickevalsalternativ
Af-2022/0085 8757 Rusta och matcha 2 Publicerad 2023-01-17 13:54
Sida 7/17
Om deltagaren inte kan eller vill välja leverantör själv används ett så kallat ickevalsalternativ.
Ickevalsalternativet är den leverantör som har en sökbar lokal, geografiskt närmast deltagarens
bostadsadress och har en tillgänglig plats utifrån eventuellt kapacitetstak, se avsnitt 4.3.1 Volym och
kapacitet. Arbetsförmedlingen fastställer vilken leverantör som är närmast med hjälp av ett
webbaserat sökverktyg på sin hemsida.

4.3.1 Volym och kapacitet

Minimikapacitet
Leverantören ska kunna ta emot ett visst antal samtidiga deltagare i tjänsten i varje avtalat
leveransområde.
Inom följande leveransområden ska leverantören kunna ta emot minst tjugofem (25) samtidiga
deltagare i tjänsten i varje avtalat leveransområde av dessa:
Arjeplog, Arvidsjaur, Berg, Dorotea, Gällivare, Haparanda, Hällefors, Härjedalen, Jokkmokk,
Kalix, Kiruna, Lycksele, Malung-Sälen-Vansbro, Malå, Norsjö, Pajala, Ragunda, Sorsele,
Storuman, Strömsund, Vilhelmina, Ånge, Åre, Årjäng, Åsele, Överkalix samt Övertorneå.

Inom följande leveransområden ska leverantören kunna ta emot minst femtio (50) samtidiga
deltagare i tjänsten i varje avtalat leveransområde av dessa:
Avesta-Hedemora, Blekinge, Bollnäs-Söderhamn, Borås, Eskilstuna, Fagersta, Falun-Borlänge,
Gotland, Gävle, Göteborg Mitt, Göteborg Nord, Göteborg Syd-Öst, Halmstad, Helsingborg,
Hudiksvall, Jönköping, Kalmar, Karlskoga, Karlstad, Kramfors, Kristianstad, Kronoberg Väst,
Kronoberg Öst, Linköping, Ljusdal, Ludvika, Luleå, Lund, Malmö, Mora, Norrköping, Nyköping,
Oskarshamn, Piteå, Skellefteå, Skövde-Falköping-Lidköping, Sollefteå, Stockholm Mitt,
Stockholm Nord, Stockholm Syd, Sundsvall, Tranås, Trollhättan-Uddevalla-Vänersborg, Umeå,
Uppsala, Vetlanda, Vimmerby, Värnamo, Västervik, Västerås, Ystad, Örebro, Örnsköldsvik
samt Östersund.

Kapacitetstak
Leverantören kan välja att ange ett kapacitetstak på sin verksamhet som motsvarar ett maximalt
antal deltagare denne kan ta emot i tjänsten samtidigt. Kapacitetstaket får inte vara mindre än
minimikapaciteten. Leverantören anger eventuellt kapacitetstak i Arbetsförmedlingens elektroniska
systemstöd. Justering av eventuellt kapacitetstak kan ske under avtalstiden. Om kapacitetstak ej
anges förväntas leverantören kunna utöka sin verksamhet med bibehållen kvalitet i takt med att
antalet deltagare i verksamheten ökar.

4.3.2 Mottagande av deltagare

Leverantören ska ta emot samtliga deltagare som väljer denne, så länge eventuellt kapacitetstak inte
är uppnått. Leverantören är skyldig att ta emot deltagare på det startdatum som anges i
Arbetsförmedlingens placeringsmeddelande, se även 4.3 Val av leverantör.
Startdatum för tjänsten infaller på den elfte (11:e) arbetsdagen räknat från dagen för placering
och dagen för placering räknas som dag ett (1).

Ersättningen till leverantören startar från startdatum för tjänsten, och en av förutsättningarna för
att få begära ersättning är att leverantören skickat in den gemensamma planeringen och fått
den godkänd av Arbetsförmedlingen.

I samband med mottagande av deltagaren ska ett första enskilt, individuellt, fysiskt möte ske mellan
deltagaren och leverantören.

4.3.3 Byte av leverantör

Deltagaren har rätt att byta leverantör under hela sin placeringstid i tjänsten. Deltagaren har en
uppsägningstid på fjorton (14) kalenderdagar. Det innebär att deltagaren går kvar hos den tidigare
leverantören i fjorton (14) kalenderdagar, räknat från dagen för uppsägning, innan denne påbörjar
Af-2022/0085 8757 Rusta och matcha 2 Publicerad 2023-01-17 13:54
Sida 8/17
tjänsten hos den nya leverantören. Som uppsägningsdag avses den dag då deltagaren meddelar
Arbetsförmedlingen att byte av leverantör önskas.
Leverantören har rätt att neka att ta emot deltagare vars placering är kortare än sextio (60)
kalenderdagar

4.4 Krav på uppgiftsskyldighet, dokumentation och uppföljning

Leverantören ska löpande dokumentera deltagarens aktiviteter skriftligen under hela placeringstiden
och vid begäran överföra denna dokumentation till Arbetsförmedlingen på det sätt som
Arbetsförmedlingen begär.
Observera att då Arbetsförmedlingens föreskrifter om uppgiftsskyldighet för leverantörer beslutas
kommer vissa delar som rör dokumentation i stället framgå av föreskrifterna. Se 6.16
Uppgiftsskyldighet.

Det individuella schemat ska upprättas mellan leverantör och deltagare. Den ska visa vilka aktiviteter
deltagaren ska utföra eller medverka i för att nå målet i tjänsten. Det individuella schemat ska
fungera som ett stöd för deltagaren under den tid som deltagaren är placerad i tjänsten samt som ett
underlag för leverantörens uppföljning av deltagaren.
Det individuella schemat ska även
• motsvara den omfattning som deltagaren är anvisad förmedlingsinsatser
• visa vilka insatser hos andra aktörer som deltagaren deltar i
på kort sikt, 1-4 veckor fram i tiden, ge en mer detaljerad bild av vilka aktiviteter deltagaren ska
utföra eller medverka i

• visa när och var aktiviteten äger rum
innehålla övrig information som leverantören bedömer som relevant för deltagaren. Det kan till
exempel gälla vilka jobb deltagaren ska söka eller vilka arbetsgivare som ska besökas. Det ska
framgå att det individuella schemat har utarbetats tillsammans med deltagaren.

•Leverantören ska regelbundet se över det individuella schemat och uppdatera det för att säkerställa
att de aktiviteter som deltagaren deltar i är aktuella och relevanta. Leverantören ska utforma det
individuella schemat och tillgängliggöra det för deltagaren på ett sätt som gör att det fungerar som ett
stöd för deltagaren.

Leverantören ska tillse att deltagaren alltid har ett uppdaterat individuellt schema, samt att det utan
dröjsmål är tillgängligt för Arbetsförmedlingen att ta del av när myndigheten så begär.

Gemensam planering är en redovisning till Arbetsförmedlingen av vilka aktiviteter som leverantören
planerar att tillhandahålla för deltagaren. Den gemensamma planeringen ska utgå från det
individuella schemat.
Leverantören ska inlämna gemensam planering till Arbetsförmedlingen senast fem (5) arbetsdagar
efter deltagarens start i tjänsten, vilket förutsätter att ett individuellt schema då är upprättat
tillsammans med deltagaren. Den gemensamma planeringen är utgångspunkten för leverantörens
rapportering av genomförda aktiviteter i den periodiska rapporten. Ersättningen till leverantören
startar från startdatum för tjänsten, och en av förutsättningarna för att få begära ersättning är att
leverantören skickat in den gemensamma planeringen och fått den godkänd av Arbetsförmedlingen.
Leverantören ska uppdatera den gemensamma planeringen om det sker förändringar i vilka
aktiviteter som planeras för en deltagare.

Den periodiska rapporten ska inlämnas månadsvis under hela tjänstens gång och bekräfta att
deltagarens aktiviteter under föregående månad har genomförts. Den information om aktiviteter som
lämnas i den periodiska rapporten är också en förutsättning för att Arbetsförmedlingen ska kunna
Af-2022/0085 8757 Rusta och matcha 2 Publicerad 2023-01-17 13:54
Sida 9/17
följa upp och utvärdera tjänsten.
Inlämnad periodisk rapport är ett krav för inleverans av utförd tjänst för perioden som avses.

Den informativa rapporten ska användas för att informera Arbetsförmedlingen om leverantören
identifierar behov hos deltagaren av annat stöd. Den informativa rapporten kan även användas för
att informera Arbetsförmedlingen om leverantören identifierar att en deltagares möjligheter att nå
tjänstens mål ökar om denne tar del av en annan arbetsmarknadspolitisk insats. I den informativa
rapporten ska leverantören beskriva deltagarens behov och lämna övrig relevant information.
Informativ rapport ska även användas för att inlämna eventuell dokumentation som
Arbetsförmedlingen begär från leverantören samt annan information utifrån leverantörens behov.
Om leverantören önskar återkoppling på den informativa rapporten från Arbetsförmedlingen, ska det
tydligt framgå vem hos leverantören Arbetsförmedlingen ska kontakta samt på vilket sätt.
Avvikelserapportering
Leverantören är skyldig att utan dröjsmål rapportera alla avvikelser gällande deltagare till
Arbetsförmedlingen i enlighet med stycke 6.1 Leverantörens skyldighet att rapportera avvikelser i
Allmänna villkor för upphandlade arbetsmarknadspolitiska insatser samt bilagan riktlinjer för
avvikelserapportering.
Riktlinjer för avvikelserapportering och de allmänna villkoren finns även på Arbetsförmedlingens
webbplats.
Leverantören ska se till att följande delar som rör avvikelserapportering finns tillgänglig för samtlig
personal:
• Dokumenterade rutiner för kontroll av deltagarnas närvaro och frånvaro från aktiviteterna.
• Dokumenterade rutiner för avvikelserapportering gällande deltagare i tjänsten.
Arbetsförmedlingens riktlinjer för avvikelserapportering ska vara väl kända av samtliga anställda
och eventuella underleverantörer som arbetar i tjänsten.

Leverantören ska systematiskt följa upp sin verksamhet och säkerställa att riktlinjerna för
avvikelserapporteringen följs.

Slutredovisningen ska lämnas in senast fem (5) arbetsdagar efter att deltagaren avslutat tjänsten. En
slutredovisning ska lämnas in för samtliga deltagare. Det betyder att en slutredovisning ska skickas
in för alla deltagare som åtminstone haft en gemensam planering med leverantören. Om
slutredovisningen blir underkänd ska ny slutredovisning inkomma senast fem (5) arbetsdagar efter
underkännandet.
Slutredovisningen ska svara på
• vilka aktiviteter deltagaren genomfört
• vad som har fungerat eller inte fungerat
• förslag på lämpligt nästa steg för deltagaren
• huvudsaklig sysselsättning deltagaren har för tillfället.

4.5 Krav på personal

För att säkerställa en välfungerande tjänsteleverans ska all personal som jobbar i tjänsten behärska
svenska språket i tal och skrift samt behärska datorbaserade ordbehandlings- och
presentationsprogram, e-post och internet.
Leverantören ska ha tillräckligt med personal för att säkerställa att varje deltagare får stöd och
aktiviteter i den omfattning som är nödvändig för att nå tjänstens mål. Varje deltagare ska kunna få
både gruppaktiviteter och individuellt stöd i enlighet med individuella behov och förutsättningar.
Af-2022/0085 8757 Rusta och matcha 2 Publicerad 2023-01-17 13:54
Sida 10/17
För att det ska anses rimligt att varje deltagare får det individuella stödet som krävs, kan en (1)
handledare (som jobbar 100%) maximalt handleda femtio (50) samtidigt anvisade deltagare.

4.5.1 Kontaktperson

I varje leveransområde ska det finnas en kontaktperson som Arbetsförmedlingen kan vända sig till.
Kontaktpersonen ska sköta kommunikationen mot Arbetsförmedlingen och vara behjälplig när
Arbetsförmedlingen behöver få kontakt med leverantörens områdesansvariga personal. En och
samma kontaktperson kan ansvara för flera leveransområden. Kontaktpersonen ska vara tillgänglig
via telefon helgfria vardagar klockan 10:00 – 16:00. Leverantören registrerar aktuell kontaktperson i
Arbetsförmedlingens elektroniska systemstöd för respektive leveransområde.
Kontaktpersonen ska vara direkt anställd av leverantören på minst 50%. Det är inte möjligt för en
underleverantör att agera kontaktperson i tjänsten rusta och matcha 2 då Arbetsförmedlingens enda
kontaktväg vad gäller beställningar, avtalsfrågor, betalningar och liknande sker med
huvudleverantören som avtalspart.
Arbetsförmedlingen överlåter till leverantören att avgöra kompetensprofil för kontaktpersonen.

4.5.2 Handledare

Handledaren ansvarar för att kartlägga deltagarens behov och förutsättningar samt för att planera
stöd och aktiviteter för varje deltagare under dennes tid i tjänsten. Handledaren ansvarar också för
att följa upp deltagarens utveckling mot målet i tjänsten och för att säkerställa att det stöd och de
aktiviteter som tillhandahålls för deltagaren mot målet. Det är endast handledaren som får utföra
individuella möten och upprätta individuellt schema med deltagare, se avsnitt 4.1.1 Obligatoriskt
stöd.
Arbetsförmedlingen godkänner kompetens för handledare enligt alternativ 1 eller alternativ 2.
Alternativ 1
Utbildning: Högskoleutbildning om lägst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare system).
Leverantören avgör själv vilken studieinriktning som är mest lämplig för att nå målet med
tjänsten.

Arbetslivserfarenhet: Minst två (2) års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid. Även deltid kan
godkännas om den sammanräknade arbetstiden motsvarar heltid under två (2) år.

Alternativ 2
• Utbildning: Minst ett (1) års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med minst godkänt resultat.
Arbetslivserfarenhet: Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid i något eller
några av följande yrken eller arbetsuppgifter:

– Arbetsledning med personalansvar.
– Rekrytering.
– Omställningsarbete för arbetssökande.
– Studie- och yrkesvägledning.
– Handläggning i personalfrågor (ej enbart personaladministration).
– Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor.
– Arbete med social- och grupp-psykologi.
– Karriärvägledning.
Även deltid kan godkännas om den sammanräknade arbetstiden motsvarar heltid under tre (3) år.
Verifikation av meriter
Leverantören ska kunna styrka handledarens kompetens genom verifierbara dokument och intyg när
Arbetsförmedlingen så begär.

4.6 Språkstöd och tolk

Leverantören ansvarar för att deltagare med bristande språkkunskaper i svenska eller
funktionsnedsättningar som påverkar språkförståelse erbjuds anpassning för att kunna tillgodogöra
sig tjänsten, genom att tillhandahålla språkstöd. Språkstöd kan till exempel vara användande av
flerspråkig personal, översättning av material från svenska till annat för deltagaren lämpligt språk,
tillgång till material på enkel svenska, anlitande av tolk m.m. Kostnaden för eventuell tolk ingår i
avtalat pris.
Vid eventuellt behov av teckenspråkstolk kontaktas Arbetsförmedlingen som i varje enskilt fall
beslutar om teckenspråkstolk ska anlitas. Arbetsförmedlingen avropar då teckenspråkstolk per
timme från det avtal som Arbetsförmedlingen har samt står för kostnaden.
Observera att anhörig till deltagaren, leverantören eller dennes personal inte får anlitas som tolk.
Leverantören är alltid skyldig att ta emot samtliga deltagare som valt denne, oavsett vad deltagaren
har för språkkunskaper

4.7 Kvalitetsledning av tjänsten

För att säkerställa efterfrågad kvalitet i tjänsten ska leverantören ha ett kvalitetsledningssystem, det
vill säga dokumenterade processer och rutiner för ledning, styrning och utveckling av sin
verksamhet. Kvalitetsledningssystemet ska innefatta en beskrivning av företagets organisatoriska
struktur samt rutiner för avvikelsehantering som säkerställer att negativa händelser och tillbud inte
upprepas. Kvalitetsledningssystemet ska även innefatta rutiner som innebär att erfarenheter tas
tillvara för att utveckla leverantörens verksamhet och leverans av tjänsten.
Det ska finnas en person hos leverantören som har ett tydligt uttalat ansvar för
kvalitetsledningssystemet och för att systemet följs. Den utsedda personen ska kunna svara på
frågor kring leverantörens utförande av tjänsten samt medverka och vara behjälplig vid
Arbetsförmedlingens uppföljning av tjänsten. Arbetsförmedlingen överlåter till leverantören att avgöra
kompetensprofil för den kvalitetsansvarige.
Vidare ska den kvalitetsansvarige personen ha ett övergripande ansvar för tjänstens utförande,
inklusive metodik, innehåll och upplägg. Vid behov ska den kvalitetsansvarige personen fungera som
ett stöd till handledarna och personen ska regelbundet följa upp det arbete som handledarna utför
med deltagarna.
Den kvalitetsansvarige ska vara direkt anställd av leverantören på minst 50%. Det är inte möjligt för
en underleverantör att agera kvalitetsansvarig i tjänsten rusta och matcha 2 då Arbetsförmedlingens
enda kontaktväg vad gäller beställningar, avtalsfrågor, betalningar och liknande sker med
huvudleverantören som avtalspart.
Verksamhetens processer och rutiner ska vara kommunicerade och väl kända hos leverantören. Alla
medarbetare ska ha tillgång till de processer och rutiner som krävs för att utföra sina respektive
uppgifter.
Leverantören måste inte vara certifierad utan kan ha byggt upp och använda sig av ett eget system.
På Arbetsförmedlingens begäran ska leverantören redovisa namn på den eller de personer som
ansvarar för leverantörens kvalitetsledningssystem samt redogöra för hur det fungerar. Systemet ska
minst innehålla processer och rutiner inom följande områden:

• Ledningens och personalens roller och ansvar.
• Rekrytering av medarbetare och eventuella underleverantörer.
• Kompetensutveckling av medarbetare och eventuella underleverantörer.

• Säkerställande av att lagenliga och avtalsenliga krav för tjänsten uppfylls.
Säkerställande av medarbetares och eventuella underleverantörers kunskap om tjänsten och
de krav som är förenade med tjänsten.

• Säkerställande av metodik, innehåll och upplägg för tjänstens genomförande.
Tillse att samtliga deltagare i tjänsten får det stöd och de aktiviteter i tjänsten som de behöver
för att kunna uppnå tjänstens mål.

• Hantering av klagomål och synpunkter från deltagare, anställda och Arbetsförmedlingen.
• Hantering av interna brister i verksamheten.
• Information till Arbetsförmedlingen om brister som kan påverka leverans av tjänsten

Uppföljning av verksamheten och leverans av tjänsten utifrån relevanta indikatorer såsom till
exempel kundnöjdhet, klagomål och resultatmått.

Utveckling av verksamheten med utgångspunkt från inkomna synpunkter och klagomål samt
observerade brister.

4.8 Arbetsmiljö, lokaler och utrustning

4.8.1 Ansvar enligt arbetsmiljölagen

Deltagare anvisad till arbetsmarknadspolitiskt program likställs med en arbetstagare vid deltagande i
verksamhet på en arbetsplats. Den som tar emot deltagare ska tillämpa de regler i arbetsmiljölagen
som gäller för sådana deltagare.
Detta medför särskilt att
leverantören ska se till att arbetslokaler, arbetsredskap, utrustning och arbetsmetoder uppfyller
de krav som uppställs i arbetsmiljölagen

lokaler och utrustning ska vara utformade på sådant sätt att de riktlinjer och rekommendationer
för arbetsplatser som vid varje tidpunkt utfärdats av Arbetsmiljöverket följs (se www.av.se). Det
innebär bl.a. att utrustning och/eller anordningar som används uppfyller de ergonomiska krav
som normalt ställs på den verksamhet som bedrivs

leverantören ska se till att deltagaren får tillräcklig kännedom om hur arbetsuppgifterna ska
utföras på ett säkert sätt

arbetsplatser ska utformas och utrustas för att förebygga risken för hot och våld så långt det är
möjligt. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om våld och hot i arbetsmiljön, AFS 1993:2 gäller på alla
arbetsplatser.

4.8.2 Lokaler

Leverantören ska under hela avtalstiden disponera minst en (1) fysisk lokal på en leveransadress
inom det leveransområde där tjänsten ska bedrivas, för de aktiviteter i tjänsten som ska genomföras
fysiskt/på plats.
Utöver de krav på arbetsplatser som följer av Arbetsmiljölagen ska de lokaler som används vid
utförandet av tjänsten uppfylla följande krav:
• Lokalen ska enkelt kunna nås med allmänna kommunikationsmedel.
Lokalen ska vara utformad på ett sådant sätt att de riktlinjer och rekommendationer för
offentliga lokaler som ställs av Arbetsmiljöverket följs (se Arbetarskyddsstyrelsens
författningssamling AFS 2009:02 Arbetsplatsens utformning, www.av.se).

Lokalen ska vara utformad på ett sådant sätt att lokalen och utrustning i lokalen är tillgängliga
för deltagare med funktionsnedsättningar, samt följer gällande regelverk för tillgänglighet. Se
Boverkets hemsida för stöd.

Enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas. Enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd om
avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på
allmänna platser (BFS 2013:9 – HIN 3). Reglerna i HIN gäller retroaktivt.

Nödvändiga tillstånd ska finnas för att bedriva den avtalade verksamheten i lokalen och att
gällande krav för brandskydd uppfylls.

På Arbetsförmedlingens begäran ska leverantören visa att ovan krav är uppfyllda. Det är tillåtet att
ha flera fysiska lokaler och leveransadresser i ett leveransområde.

Efter att leverantörens ansökan granskats och blivit kvalificerad och godkänd i Mercell Tendsign ska
leverantören för varje leveransområde inkomma med kopia av gällande hyreskontrakt som skickas in
till Arbetsförmedlingen på adress avtalsforvaltning@arbetsformedlingen.se. Om leverantören önskar
göra tillägg av ytterligare leveransadress på ort inom redan avtalat leveransområde, se 2.6 Uppgifter
inför avtalstecknande.
För att en leverantör ska bli sökbar på en leveransadress krävs det att hyresavtal har skickats in och
har godkänts av Arbetsförmedlingen, se 2.7 Registrering i Arbetsförmedlingens elektroniska
systemstöd samt 2.9 Efter avtalstecknande. Följande uppgifter ska framgå av hyresavtalet:
Af-2022/0085 8757 Rusta och matcha 2 Publicerad 2023-01-17 13:54
Sida 14/17
• Hyresvärd och hyresgästens namn och organisationsnummer.
• Hyresobjektets adress.
• Kontraktet ska vara undertecknat av båda parter.
• Om ni som leverantör äger byggnaden så ska ägandebevis skickas in.
• Om ni som leverantör anger ett hyresobjekt i ett flerbostadshus ska intyg från
bostadsrättsförening/hyresvärd skickas in om att ert företag har tillåtelse att bedriva verksamhet i
hyresobjektet,
• Om hyreskontraktet står på er underleverantör så ska nyttjanderättsintyg skickas in.
• Om det är någon annan organisation som står som hyresgäst ska andrahandskontrakt skickas in.

Samtliga deltagare ska ges tillgång till de fysiska lokalerna i den utsträckning som är nödvändig för
att deltagarna ska få det stöd och de aktiviteter de bedöms behöva för att nå tjänstens mål.
Deltagarna ska ha tillgång till lokalerna minst fyra timmar per dag, valfri tid mellan 08.00 – 17.00,
minst fyra dagar per vecka måndag till fredag, med undantag för helgdagar. Lokalerna ska vara
bemannade av personal under all tid som deltagare finns på plats. Personalen ska ansvara för
lokalerna och finnas tillgänglig för deltagarna.
Om leverantören inte har någon deltagare placerad i tjänsten på en leveransadress behöver lokalen
ej hållas öppen i enlighet med krav på öppettider.
Leverantörens namn, inte eventuella underleverantörers vid utförandet av tjänsten, se avsnitt 3.6.2
Underleverantörer vid utförandet av tjänsten, ska finnas väl skyltat antingen vid entrén eller på annan
lämplig plats i nära anslutning till lokalerna.

Utöver minst en (1) obligatorisk fysisk lokal per leveransområde enligt ovan, har leverantören även
möjlighet att i överenskommelse med deltagare, träffa deltagare i tillfälliga möteslokaler. Tillfälliga
möteslokaler är sådana som leverantören bestämmer i uppgörelse med aktuell deltagare och kan
vara olika för olika deltagare. Tillfälliga möteslokaler kan till exempel vara servicecenter eller
bibliotek.
Tillfälliga möteslokaler kan inte vara någons bostad eller hotellrum.
Observera att vid utförandet av tjänsten i tillfälliga möteslokaler som är offentliga, ska leverantören
skriftligen ha fått ett godkännande från den som ansvarar för lokalen innan lokalen nyttjas för
tjänsten.
Tillfälliga möteslokaler ska ligga inom det leveransområde där leverantören har en sökbar fysisk
lokal.
Notera även följande:
• Leverantören är inte sökbar på tillfälliga möteslokaler.
Hyresavtal behöver inte skickas in och godkännas av Arbetsförmedlingen inför användande av
lokalen, men leverantören ska på Arbetsförmedlingens begäran kunna redogöra för vilka
tillfälliga möteslokaler som tillhandahålls för deltagarna i tjänsten.

Tillfälliga möteslokaler ska uppfylla krav för brandskydd. För deltagare som har en
funktionsnedsättning ska den tillfälliga möteslokalen vara tillgänglig.

Leverantören ansvarar för att samtliga fysiska möten med deltagare sker i lokaler och miljöer
som innebär att deltagarens integritet beaktas, sekretess säkerställs och möjliggör deltagarens
utveckling mot målet i tjänsten.

Leverantören ska inte stå för någon eventuell resekostnad som deltagaren har för resa till
leverantörens lokaler

I det fall en tidigare godkänd lokal på något leveransområde byts under avtalstiden hänvisas
leverantören till följande användarstöd.

4.8.3 Utrustning och förbrukningsmaterial

Leverantören tillhandahåller all utrustning och allt förbrukningsmaterial inklusive eventuell litteratur
som utförandet av tjänsten kräver.
Följande ska finnas som ett minimum:
• Internetuppkoppling.
• Datorer.
• Skrivmaterial.
• Skrivare.
Alla kostnader för utrustning och förbrukningsmaterial ingår i avtalat pris.
Deltagare ska inte ha några egna kostnader för utrustning och förbrukningsmaterial för att ta del av
aktiviteter i tjänsten. Om en deltagare saknar nödvändig utrustning, till exempel dator, för att kunna
ta del av tjänsten på distans, är det möjligt för leverantören att tillfälligt låna ut utrustning till
deltagaren för att möjliggöra distanslösning enligt avsnitt 4.2 Möjlighet att leverera delar av tjänsten
på distans. Observera att ingen utrustning får ges i gåva till deltagare eller användas i
marknadsföringssyfte.
Om en deltagare saknar nödvändig utrustning enligt ovan och leverantören inte har möjlighet att låna
ut någon utrustning ska leverantören leverera tjänsten till deltagaren i sin fysiska lokal i
leveransområdet. Se även avsnitt 4.8.2 Lokaler.
Enligt förordning (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som
medför nedsatt arbetsförmåga, kan Arbetsförmedlingen bevilja stöd till hjälpmedel för enskilda
deltagare avseende personliga arbetshjälpmedel och särskilda anordningar på arbetsplatsen.
Arbetsförmedlingen beslutar om stöd till hjälpmedel ska beviljas

4.9 Anpassning

Bland deltagarna kan det finnas de som har särskilda behov av anpassning för att kunna genomföra
och ta till sig stödet i tjänsten.
Det förekommer att deltagare har psykisk eller fysisk funktionsnedsättning, bristande studievana
och/eller arbetslivserfarenhet och/eller bristande kunskaper i svenska språket. Leverantören åtar sig
att, inom ramen för avtalet, göra de individuella anpassningar som i varje enskilt fall krävs för att
deltagaren ska ha möjlighet att tillgodogöra sig tjänsten. Det innebär att såväl pedagogik, metodik,
upplägg och genomförande såväl som den utrustning, litteratur och annat material som används ska
kunna anpassas utifrån varje enskild deltagares förutsättningar och behov.

4.10 Tillgänglighet

Arbetsförmedlingen har ett sektorsansvar för funktionshinderfrågor inom arbetsmarknadspolitiken.
Det innebär att Arbetsförmedlingen i sin verksamhet ska ta hänsyn till och verka för att de nationella
målen uppnås. Arbetsförmedlingen ska verka för att verksamhet, information och lokaler är
tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Detta gäller även för den del av verksamheten
som, på uppdrag av Arbetsförmedlingen, utförs av leverantörer. Hos Myndigheten för delaktighet,
www.mfd.se finns mer information.

4.11 Försäkringar

Leverantören ska under hela avtalstiden ha en företagsförsäkring med ansvarsförsäkring.
På Arbetsförmedlingens begäran ska leverantören inlämna kopia av försäkringsbrev och bevis för att
premierna är betalda.

4.12 Samverkan

Leverantören åtar sig att under avtalstiden aktivt samverka med Arbetsförmedlingen på såväl
operativ som strategisk nivå och delta i de möten som Arbetsförmedlingen kallar till.
All form av samverkan ingår i avtalat pris.

Vecko schema

Måndag

under ditt kontor publicerar vi nya arbeten som kommer ut.

Läs och följ uppe aktuella händelser både internationellt nationellt och lokalt.

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag