Hos Bois

Rusta och matcha hos bois

Rusta och matcha för Arbetsgivare

Få koll på arbetsmarknaden 2023 – 2024

Information från Arbetsförmedlingen

Aktuellt

Hitta rätt med anställningsstöd

Genom arbetsförmedlingens Rusta och matcha för Arbetsgivare hjälper vi dig att hitta och anställa kompetens som har behov av anpassning. I det här webbinariet berättar vi om två vanliga av former av anställningsstöd och hur du som arbetsgivare kan ta del av det.


Webbinarium: Hitta rätt med anställningsstöd

Så kan du agera med ditt företag 2023

Sverige är på väg in i en lågkonjunktur. d varierar mellan landets regioner och påverkar företagens planer väldigt olika. Vissa har stora rekryteringsbehov medan andra måste bromsa in eller i värsta fall skala ner.

Här får du tips på hur vi kan hjälpa dig – och vad du kan göra på egen hand. Allt utifrån den situation du befinner dig i.

Anställa med stöd?

För att få fler personer till jobb erbjuder AF arbetsgivare ekonomisk ersättning och anställningsstöd, såsom nystartsjobb, lönebidrag, hjälpmedel och rådgivning. Om du inte har en kandidat kan vi hjälpa dig att hitta en. AF bedömer vilket stöd som blir aktuellt beroende på den arbetssökandes behov och möjligheter i det aktuella arbetet på din arbetsplats.

Du kan bara få stöd för personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen.

Vad är nystartsjobb?

Nystartsjobb är ett ekonomiskt stöd till arbetsgivare och betalas ut när du anställer en person som varit frånvarande från arbetsmarknaden en längre tid eller för vissa nyanlända invandrare. Ersättningen motsvarar minst två arbetsgivaravgifter för den del av månadslönen som är upp till 20 000 kronor vid heltidsarbete.

Både du som arbetsgivare och personen du vill anställa måste uppfylla vissa krav innan vi kan bevilja en ansökan om nystartsjobb.

Några av villkoren för att få anställa med stöd

Krav på arbetsgivare

 • Du ska vara registrerad i Skatteverkets arbetsgivarregister.
 • Du ska redovisa skatt och arbetsgivaravgifter till Skatteverket måna­den efter att du har betalat lön.
 • Företrädare med väsentligt inflytande i verksamheten får inte ha näringsförbud
 • Du får inte ha skulder avseende skatter eller socialförsäkringsavgifter som sammanlagt överstiger 10 000 kronor.
 • Du ska erbjuda lön och andra anställningsförmåner som följer av kollektivavtal eller är i väsentliga delar likvärdiga med förmåner enligt kollektivavtal inom branschen.
 • Det får inte finnas allvarliga brister i arbetsmiljön på den plats eller i den verksamhet där arbetstagaren ska vara sysselsatt.
 • Du ska betala hela lönen elektroniskt under hela den beviljade bidragsperioden.
 • Du ska ha de tillstånd som krävs för att bedriva verksamheten, där arbetstagaren ´är sysselsatt.
 • Du ska följa det som finns med i överenskommelsen som beslutet om nystartsjobb grundar sig på.
 • Den anställda ska arbeta i den omfattning som anges i beslutet för nystartsjobbet.
 • Den anställda får inte ha väsentligt inflytande i verksamheten, till exempel genom att ingå i styrelsen, vara bolagsman, firmatecknare, vd eller liknande.
 • Du ska omgående anmäla förändringar till Arbetsförmedlingen som kan påverka rätten till ersättning eller ersättningens storlek. Gör du inte det kan du bli skyldig att betala tillbaka ersättningen. Du kan också bli skyldig att betala tillbaka ersättningen, om du lämnar uppgifter som inte stämmer eller om det saknas information.
 • Bolagets firmatecknare eller annan behörig företrädare behöver signera ansökan med e-legitimation.

Vem kan du få stödet för?

Du kan få ersättning för en person som har fyllt 20 år, är inskriven på Arbetsförmedlingen och har varit utan arbete en längre tid. Du kan inte få ersättning för en anställning som redan pågår. Det finns regler om vem du kan få stöd för. Ersättning för nystartsjobb kan bland annat ges för en person som:

 • inte fyllt 25 år och varit utan arbete på heltid i minst 6 av de senaste 9 månaderna
 • fyllt 25 år och varit utan arbete på heltid i minst 12 av de senaste 15 månaderna
 • är nyanländ och under de senaste 36 månaderna fått uppehållstillstånd eller uppehållskort samt varit arbetslös på heltid i minst 6 av de senaste 9 månaderna
 • deltar i etableringsprogrammet eller jobb- och utvecklingsgarantin
 • har dömts till fängelse och beviljats vistelse utanför anstalten eller är villkorligt frigiven men utan att ha fullgjort ett år av prövotiden.

Hur mycket är ersättningen?

Ersättningen bestäms bland annat av vilket villkor den arbetssökanden uppfyller. En handläggare på Arbetsförmedlingen kommer att göra en utredning om den du vill anställa uppfyller villkoren.

 • Ersättningsbeloppet motsvarar minst två arbetsgivaravgifter för den del av månadslönen som är upp till 20 000 kronor vid heltidsarbete.
 • Vid deltid minskar stödet proportionellt. Sånär du erbjuder en anställning på 50 procent beräknas ersättning på den del av lönen som är upp till 10 000 kr.

Ansök om nystarts jobb

Ansök här!